3. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

UYARI !
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ’nden yararlanacak olan katılımcılarımızın Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereği TAM METİN BİLDİRİ göndermeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
UYARI !
BİLDİRİ BİÇİMİNE DİKKAT EDİNİZ.
ÖZET BİLDİRİ kabulünden sonra sistemden TAM METİN BİLDİRİLERİNİZİ yükleyebilirsiniz.

UYARI !
Bildiri Kabul Süreci, Kongre Bilimsel Kurulunca Görevlendirilecek Hakemlerin Değerlendirme Sonucuna Bağlıdır.

III. ULUSLAR ARASI ŞEHİR ÇEVRE SAĞLIK KONGRESİ BİLDİRİ HAZIRLAMA, DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi Bilimsel Kurulunun çalışmalarını, bildirilerin hazırlanması, sunulması ile ilgili aşamaları ve kongre öncesinde, sırasında ve sonrasında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında yürütülecek olan bütün bilimsel çalışmalarda uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Bu kapsamda; Kongre bilim kurulunun çalışmaları, bildiri hazırlanmasına ilişkin şekil şartları, bildirilerin gönderilmesi, kabul edilmesi, bildirilerin hakem sürecinden geçirilmesi ve bu faaliyetler yürütülürken bilimsel ve etik kurallara uyulmasına ilişkin hususları kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönergede geçen;
a)   Kongre; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresini,
b)   Düzenleme Kurulu; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında oluşturulan kurulu,
c)  Bilimsel Kurul; III. Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi kapsamında oluşturulan ve bildirileri değerlendiren kurulu,
d)   Kongre Bilimsel Sekretaryası; Kongre Bilim Kurulu koordinatörüne bağlı olarak çalışan ve bildirilerin hakem süreçlerini takip eden sekretarya birimini,
e)    Firma;  Kongrenin bütün organizasyon faaliyetlerini yürütecek olan firmayı,

İKİNCİ BÖLÜM
Bildiri Gönderme Kuralları ve Şekil Şartları

Bildiri Gönderme Kuralları
Madde 4- Kongreye gönderilecek bildirilerde uyulması gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır.
a)    Bildiriler kongre web sayfası üzerinden gönderilecektir. Faks veya posta yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderme linkine kongre internet sitesinden ulaşılacaktır.
b)    Bildiri sahibine e-posta ile alındı mesajı iletilecektir.
c)    Özetler 400 kelimeden uzun olmamalıdır. Bildiri özetleri; özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır. Bildiri özetlerinde yazar ismi, kurum, iletişim bilgileri ve anahtar kelimeler olmalıdır. 
d)    Bildirilerde 3. bölümdeki bildiri hazırlama kriterlerine uyulacaktır.
e)    Hakem değerlendirmesi sonrasında gerekli ise düzeltmeler, değerlendirme ya da düzeltme sonrası bildirinin kabul edilip edilmediği, kabul edildi ise türü (Sözlü / Poster) sorumlu yazara e-posta ile bildirilecektir.
f)     Değerlendirme süreci kongre web sayfasındaki bildiri sistemi üzerinden izlenebilecektir.
g)    Kabul edilen bildiriler e- Kongre Kitabında ve/veya basılı kitapta yer alacaktır.
h)    Kitapta yer alacak bildirilerde kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.  
i)     Bildirinin Kongre Kitabında yer alması için bildiri yazarlarından en az birisinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir.
j)     Bir katılımcı en çok 3 bildiri ile kongreye katılabilir. Bir katılımcı en fazla 3 bildiri (poster veya sözlü bildiri) sunabilme imkânına sahip olacaktır.
k)    Sözlü sunum yapılacak bildiriler için sunum süresi en fazla 10 dakikadır. Sunum için en fazla 10-12 slayt hazırlanması önerilir. Projektör ve bilgisayar desteği sağlanacaktır. Sözlü sunumlar, benzer temaların altında yer alan diğer sunumlar ile birlikte, süresi webde yayınlanacak programda bildirilecek oturumlarda sunulacaktır.
l)     Kongredeki her bir posterin sunumu, kendisi için ayrılan zaman ve yerde yapılacaktır. Poster için hazırlanan metinler 750 kelimeden (kaynaklar hariç) fazla olmamalıdır. Yönerge ekindeki formata uygun olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bildiri Hazırlama ve Değerlendirme ve Kabul Kriterleri

Bildiri Hazırlama Kriterleri
Madde 5- Kongreye Araştırma ve Derleme olmak üzere İki tür bildiri gönderilebilir.
Madde 6- Araştırma türü bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
a)    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
b)    Yazarlar: İsim sırasına göre sisteme kaydedilmelidir.
c)    Giriş - Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın önemi, niçin yapıldığı ve çalışmanın amacı net bir şekilde belirtmelidir.
d)    Gereç-Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, veri toplama yöntemi, araştırmanın değişkenleri, verilerin analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
e)    Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulduğu bölümdür. Resim, tablo ve grafik eklenebilir.
f)     Sonuç: Kısaca çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
g)    Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.
Madde 7- Derleme türü bildirilerin hazırlanış ve sisteme yükleniş şekli aşağıdaki gibi olmalıdır:
a)    Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
b)    Giriş: Derlemenin neden yapıldığı, gerekçe ve amaç bu bölümde belirtilmelidir.
c)    Yöntem: Derlemenin; ne zaman, hangi kaynaklar kullanılarak, kim tarafından, nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler bulunur.
d)    Bulgular ve Tartışma / Elde edilen bilgiler ve irdelenmesi: Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda düzenlenerek başlıklar halinde, kaynakları belirtilerek yazılmalıdır. Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler, karşıtlıklar, soru ve sorunlara çözümler burada yer alır. Derlemeyi yapanın yorum ve sonuçları bu bölümde yer alır, bilgilere dayanmayan tartışma ve yorum yapmaktan kaçınılmalıdır.
e)    Kaynaklar: Kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olmalıdır.
Bildiri Değerlendirme Kriterleri
Madde 8-  Kongre Bilim Kurulu tarafından görevlendirilecek hakemler bildirileri aşağıdaki tabloda yer alan Bildiri Değerlendirme Kriterlerine göre yapacaklardır.

S.No ARAŞTIRMA TÜRÜ
Bildiri Değerlendirme Formu
Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
1 Bildirinin başlığının çalışmayı tanımlama açısından uygunluğu kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini
yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı
1 2 3 4 5
2 Çalışmanın konu olarak özgünlüğü 1 2 3 4 5
3 Çalışmanın önemi ve gerekçesi 1 2 3 4 5
4 Çalışmanın kongre ana temasıyla uyumu 1 2 3 4 5
5 Çalışmanın amacının net olarak belirtilmesi 1 2 3 4 5
6 Çalışmanın yeri, zamanı, tipi 1 2 3 4 5
7 Çalışmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi 1 2 3 4 5
8 Çalışmaya alınma ya da dışlanma ölçütleri 1 2 3 4 5
9 Çalışmanın veri toplama biçimi 1 2 3 4 5
10 Çalışmanın (bağımlı-bağımsız) değişkenleri 1 2 3 4 5
11 Çalışmada kullanılan istatistiksel yöntemlerin belirtilmesi 1 2 3 4 5
12 Araştırmanın bulgular bölümünün çalışmanın amaçlarına uygunluğu 1 2 3 4 5
13 Bulguların anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulması 1 2 3 4 5
14 Bulgularda istatistiksel analiz sonuçlarının sunumu 1 2 3 4 5
15 Bulgularda istatiksel analizlerin uygunluğu 1 2 3 4 5
16 Çalışmanın önemli sonuçlarının belirtilmesi 1 2 3 4 5
17 Çalışmadan önemli/yararlı sonuçlar elde edilmiş mi? 1 2 3 4 5
18 Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu? 1 2 3 4 5
19 Kaynaklar; yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun seçilmiş mi? 1 2 3 4 5
20 Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı? (Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı,
dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı)
1 2 3 4 5

Madde 9-  Kongre Bilim Kurulu tarafından görevlendirilecek hakemler Derleme türünde olan bildirileri aşağıdaki tabloda yer alan Bildiri Değerlendirme Kriterlerine göre yapacaklardır.

S.No DERLEME TÜRÜ
Bildiri Değerlendirme Formu
Çok Kötü Kötü Orta İyi Çok İyi
1 Bildirinin başlığı:
Çalışmayı tanımlama açısından uygun mu?
(Kısa, öz ve anlamlı olmalı, derlemenin içeriğini yansıtmalı,
bildiriyi tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalı)
1 2 3 4 5
2 Derleme konusu:
Konunun özgünlüğü ve derleme kongre ana temasıyla uyumlu mu?
1 2 3 4 5
3 Amaç:
Derleme konusunun önemi, gerekçesi ve amacı belirtilmiş mi?
1 2 3 4 5
4 Veri toplama biçimi: 
Derlemenin ne zaman, hangi temel kaynaklar kullanılarak, kim tarafından
nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler mevcut mu?
1 2 3 4 5
5 Derlemenin sistematiği:
Konu ile ilgili; tarihsel süreçler ve temel-klasik-geleneksel bilgiler irdelenmiş mi?
Konu ile ilgili literatürde eksik veya tartışmalı kalan noktalar belirlenmiş mi?
1 2 3 4 5
6 Konunun incelenme biçimi:
Toplanan bilgiler genelden özele doğru, kavramsal çerçeve doğrultusunda
düzenlenerek başlıklar halinde verilmiş mi?
1 2 3 4 5
7 Değerlendirme / bulgular:
Konu ile ilgili değerlendirm / bulgular belli bir sistematik içinde verilmiş mi?
(Var olan bilgi ayrıştırılarak analiz edilir. Yeni sentezler yapılarak kullanımında
önemli yararları olacak içerik, bilinmeyenler ya da karşılaşılan sorunlar belirlenir.
Karşıtlıklar sergilenir. Belirlenen sorunlara çözümler önerilebilir.
Yeni araştırma soruları oluşturulu).
1 2 3 4 5
8 Derlemenin başarısı / tartışma / yorum:
Derlenen makalelerdeki bilgiler amaca ve gerekçeye uygun mu?
Bilgiler bir düzen içinde sıralanmış mı?
Ulaşılan bulgular anlaşılır ve tarafsız bir biçimde ortaya konulmuş mu?
Çalışmanın önemli sonuçları belirtilmiş mi?
Çalışma sonuçlarına dayanan önerilerde bulunulmuş mu?
1 2 3 4 5
9 Çalışma anlaşılır şekilde yazılmış mı?
Bilimsel dil doğru kullanılmalı, makale çok uzun olmamalı,
dilbilgisi ve kısaltmalarda hata olmamalı.
1 2 3 4 5
10 Kaynaklar:
Yeterli sayıda, güncel, konu ile ilişkili ve uygun kaynaklar seçilmiş mi?
Bu konuda üretilen yeni bilgileri içeriyor mu?
Yeterince literatür taranmış mı?
1 2 3 4 5


Bildiri Kabul Kriterleri
Madde-10 Bildirilerin kabulü en az iki hakemin olumlu değerlendirmesi ile yapılacaktır. Hakem süreci “kör hakem sistemi” esas alınarak yürütülecektir.
Madde-11 Kongre kapsamında gönderilen bildirilerin sözlü bildiri olarak sunumu teşvik edilmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller, Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 12- Kongre düzenleme ile ilgili olarak bu yönergede yer almayan hallerde kongre Düzenleme Kurulu kararı ile düzenleme yapılabilir. Konu Bilimsel Kurul’un görev tanımına giriyorsa Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Bilimsel Kurulu’nun görüşünü alır.
Yürürlük
Madde 13- Bu yönerge Kongre Düzenleme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu Yönerge hükümleri Bilim Kurulu ve Kongre Bilimsel Sekreteryası tarafından yürütülür.